Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< sty 2022 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imprezy

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców

 REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTOMOBILKLUBU POLSKI

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Polski i obowiązuje od 01.09.2021r.

Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

OBOWIĄZKI OŚRODKA

Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleńw zakresie kategorii A, B, B+E, C, C+E, D.

OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych w postaci wykładów stacjonarnych, jednorazowo zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej (jeśli są wymagane) oraz odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych.

Kursantom, którzy nie chcą/nie mogą uczestniczyć w wykładach stacjonarnych, OSK może udostępnić dostęp do platformy e-learningowej w celu samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego w WORD. W takim przypadku przed przystąpieniem do zajęć praktycznych wymagane będzie uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.

 

Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii (jeśli jest wymagany) oraz praktyki. Pierwsze podejście do ww. egzaminów oferujemy w cenie kursu. Każde kolejne jest płatne:
– egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);

– egzamin teoretyczny – 20 zł.

Na wniosek kursanta o zmianę instruktora Ośrodek Szkolenia Kierowców niezwłocznie przydziela innego.

PKK kursanta jest aktualizowane i zwalniane przez OSK w ciągu 72 godzin od momentu ukończenia wszystkich wymaganych dla danej kategorii godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, uzyskania pozytywnych wyników z egzaminów wewnętrznych i otrzymania od instruktora prowadzącego wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.

 

OBOWIĄZKI KURSANTA

Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem druku on-line, umieszczonego na stronie Automobilklubu Polski lub wypełnienia odręcznie formularza zgłoszeniowego w biurze OSK. Ma również obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę oraz uiszczenia wpłaty w wysokości co najmniej 50% ceny kursu przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica (druk do pobrania ze strony lub dostępny w biurze OSK).

Kursant ma obowiązek ukończenia kursu w terminie 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, tj. pierwszego wpisu w karcie szkolenia. W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo do skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Każdy Kursant ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 80% zajęć teoretycznych.

Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które wchodzą w zakres szkolenia podczas jednego z zaplanowanych w ramach kursu wykładów.

W przypadku, gdy kursant nie mógł pojawić się w wyznaczonym terminie, obowiązuje go wcześniejsza rejestracja telefoniczna na kolejne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Informacja o terminach zajęć jest podawana na bieżąco na stronie internetowej OSK lub dostępna pod numerami telefonów biura w godzinach jego urzędowania. Zajęcia te organizujemy 2-3 razy w miesiącu.

Nieobecność na zajęciach w potwierdzonym terminie będzie skutkowała koniecznością wniesienia opłaty za kolejne w wysokości 20 złotych, chyba że kursant zgłosi niemożność wzięcia udziału najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem szkolenia.

Kursant ma obowiązek zaliczenia wszystkich godzin zajęć praktycznych w wyznaczonych terminach,
w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora.

Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:
– w przypadku kursu na prawo jazdy obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających.
– w przypadku jazd doszkalających brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminów wewnętrznych: teoretycznego (jeśli jest wymagany) oraz praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, instruktorem prowadzącym oraz biurem OSK.

W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny lub praktyczny, należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Niepoinformowanie skutkować będzie koniecznością zapłaty za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych w innym terminie w wysokości odpowiednio:                                                                            

– za egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);

– za egzamin teoretyczny – 20 zł.

Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację szkolenia Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do biura OSK.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej zaś przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.

 

Opłatę za kurs można przelać na rachunek bankowy:
15 1160 2202 0000 0001 7910 7251
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa

w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz kategorię wybranego kursu.
Możliwa jest również płatność kartą lub gotówką w kasie Automobilklubu Polski (pokój 207, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.

 

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Można jej dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.

W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

W przypadku uregulowania należności za kurs w wysokości 50% ceny, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

 

AKCEPTUJĘ

powyższy regulamin

Warszawa, dnia …………………..                                                                ……………………

 

Regulamin OSK od 01.09.2021

Regulamin OSK od 01.09.2021

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button