Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< maj 2024 >>
pwścpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imprezy

7 stycznia 2017

Statut Automobilklubu Polski

STATUT AUTOMOBILKLUBU POLSKI
/jednolity tekst po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Polski w dniu 15 października 2016 roku /

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Polski i zwane jest w dalszej treści statutu Automobilklubem.
§2
Automobilklub jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§3
1. Siedzibą Automobilklubu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
2. Automobilklub powołuje jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
§4
Automobilklub posiada osobowość prawną.
§5
Automobilklub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.
§6
Automobilklub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§7
1. Automobilklub używa pieczęci okrągłej o treści: „Automobilklub Polski”, w środku pieczęci znajduje się godło Automobilklubu. Automobilklub używa również pieczęci podłużnej o treści: „Automobilklub Polski”, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Automobilklub posiada godło, którym jest stylizowany orzeł w koronie siedzący na szprychowym kole samochodowym. Na oponie koła jest napis: „Automobilklub Polski”. W środku koła samochodowego znajduje się małe kółko w kolorach białym i czerwonym.
3. Barwami Automobilklubu jest kolor złoty, biały i czerwony.

Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Cele działania Automobilklubu są następujące:
1) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
2) rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego;
3) rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej;
4) kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
5) integrowanie środowiska automobilistów;
6) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
7) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§9
Cele swe Automobilklub realizuje przez:
1) zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
2) inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
3) organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;
4) organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
5) prowadzenie działalności klubu sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie w sportach motorowych;
6) udział swoich członków w zawodach lub imprezach w kraju i za granicą oraz stworzenie im warunków dla uprawiania sportów motorowych;
7) prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
8) prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
9) rozwijanie, organizowanie zawodów i propagowanie modelarstwa motoryzacyjnego;
10) organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;
11) udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;
12) organizowanie życia klubowego;
13) nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu;
14) wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
15) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;
16) prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
Członkowie Automobilklubu dzielą się na:
1) członków rzeczywistych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.
§11
1. Członkiem rzeczywistym Automobilklubu może być, po przyjęciu przez Prezydium zarządu, osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, z rekomendacją dwóch członków wprowadzających, o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim, i wniesie opłatę wpisową, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.
2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Automobilklubu.
§12
Członek rzeczywisty ma prawo:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Automobilklubu, po uzyskaniu pełnoletniości i dwuletniego stażu członkowskiego;
2) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Automobilklubu;
3) uczestniczyć w działalności Automobilklubu w wybranych przez siebie dziedzinach;
4) korzystać ze świadczeń Automobilklubu na ustalonych zasadach;
5) uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez Automobilklub, na zasadach ustalonych w regulaminach;
6) nosić odznaki i używać barw Automobilklubu.
§13
Członek rzeczywisty jest obowiązany:
1) brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Automobilklubu;
2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu;
3) regularnie opłacać składki członkowskie;
4) dbać o dobre imię Automobilklubu i strzec godności członka Automobilklubu;
5) postępować zgodnie z interesem Automobilklubu i chronić majątek Automobilklubu jak dobro własne.
§14
1. Godność „Honorowego Członka Automobilklubu Polski” nadawana jest osobom za szczególnie wybitne zasługi dla Automobilklubu Polski.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi rzeczywistemu.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
§15
1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Automobilklubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Automobilklubu, używać jego znaku i barw na uzgodnionych zasadach.
5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.
§16
1. Członkostwo w Automobilklubie ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2) niepłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres 1 roku kalendarzowego;
3) wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu i działania na szkodę Automobilklubu.
2. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2, członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni.
3. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 3 oraz uchwały Zarządu podjętej na podstawie ust.2, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 14 dni.
§17
1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, członkowie Automobilklubu mogą być nagradzani i odznaczani.
2. Za szczególne zasługi dla Automobilklubu Polski nadawany jest tytuł „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski”.
3. W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Automobilklubu, mogą być nakładane przez Sąd Koleżeński następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zakaz piastowania funkcji statutowych na czas określony;
4) zawieszenie w prawie pełnienia funkcji na czas określony;
5) zawieszenie w prawach członka na czas określony;
6) wykluczenie.

Rozdział IV
WŁADZE AUTOMOBILKLUBU
§18
Władzami Automobilklubu są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów;
2) Zarząd Automobilklubu, zwany „Zarządem”;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
§19
1. Kadencja władz Automobilklubu trwa 4 lata.
2. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają z dniem Walnego Zgromadzenia Delegatów rozpatrującego sprawozdania tych władz za okres ich kadencji.
§20
1. Wybory do władz Automobilklubu są tajne.
2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Automobilklubu wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§21
1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Automobilklubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Głosowania odbywają się jawnie.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§22
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Automobilklubu.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata, nie później niż do 30 listopada roku, w którym upływa kadencja władz Automobilklubu.
3. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Automobilklubu zawiadamia delegatów i członków honorowych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
§23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalanie kierunków i wytycznych dla działalności merytorycznej i finansowej Automobilklubu;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, za okres ich kadencji;
3) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla ustępującego Zarządu;
4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5) nadawanie, na wniosek Zarządu, godności „Honorowego Członka Automobilklubu Polski” oraz „Honorowego Prezesa Automobilklubu Polski”;
6) uchwalanie statutu i jego zmian;
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Automobilklubu i przeznaczenia jego majątku;
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady, w tym odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie pozbawienia członkostwa.
§24
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne – w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §39 i §40.
§25
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie honorowi oraz delegaci wybrani na zebraniach otwartych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Automobilklubu, w których mogą uczestniczyć z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie Automobilklubu niemający zaległości w opłacaniu składek członkowskich na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
2) z głosem doradczym – członkowie władz Automobilklubu niebędący delegatami, zaproszeni członkowie wspierający i inne osoby zaproszone.
2. Liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie, nie mniejszą niż 50 osób, zasady podziału mandatów na poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne Automobilklubu, proporcjonalnie do liczby członków jednostek organizacyjnych Automobilklubu według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, oraz procedurę zwoływania i przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych, określa Zarząd w formie regulaminu i podaje do wiadomości członków Automobilklubu na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia. W regulaminie uwzględnia się odpowiednio postanowienia §20 ustęp 1 i §24 ustęp 2.
3. Kadencja delegatów trwa od dnia Walnego Zgromadzenia Delegatów do dnia poprzedzającego następne Walne Zgromadzenie Delegatów.
§26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:
1) na wniosek Zarządu;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów;
4) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych Automobilklubu.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD
§27
Zarząd jest najwyższą władzą Automobilklubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.
§28
1. Zarząd składa się z nie więcej niż 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Zarząd, na wniosek Prezesa, wybiera ze swego grona pozostałych członków Prezydium Zarządu, w tym wiceprezesów i skarbnika.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w wysokości i na warunkach określonych przez Komisję Rewizyjną.
9. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania kierowania Automobilklubem, Zarząd może powoływać, spośród członków Automobilklubu, zespoły przygotowujące propozycję rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia oraz jego rozwoju, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Automobilklubu.
§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Automobilklubu przez podejmowanie stosownych uchwał;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
3) określanie struktury organizacyjnej Automobilklubu;
4) uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;
5) ustalanie zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Automobilklub;
6) składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzenie Delegatów;
7) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Automobilklubu;
9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, ustalanie liczby i podziału mandatów na wewnętrzne jednostki organizacyjne Automobilklubu oraz procedury zwoływania i przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych;
11) wnioskowanie o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności „Honorowego Członka Automobilklubu Polski” oraz „Honorowego Prezesa Automobilklubu Polski”;
12) nadawanie, na wniosek Prezydium Zarządu, tytułu „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” oraz „Odznak Honorowych Automobilklubu Polski”;
13) przyznawanie wyróżnień i nagród członkom Automobilklubu;
14) rozpatrywanie odwołań od utraty członkowstwa z przyczyn wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu.
§30
1. Prezydium Zarządu liczy nie więcej niż 7 osób, w jego skład wchodzi prezes, wiceprezesi, skarbnik i wybrani członkowie Zarządu.
2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Automobilklubu Polski w okresie między posiedzeniami Zarządu i wykonuje jego uchwały.
3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 jego członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów, a ich treść zamieszczona jest w protokóle posiedzenia Prezydium.
4. O podejmowanych uchwałach, Prezydium Zarządu informuje Zarząd.
5. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
6. Tryb pracy Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA
§31
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Automobilklubu.
§32
1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane z Automobilklubem umową o pracę.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
§33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych, przynajmniej raz do roku, kontroli całokształtu działalności Automobilklubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu;
2) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Automobilklubu;
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Automobilklubu za ubiegły rok obrotowy;
5) określanie warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§34
1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów i sprawuje swą funkcję dwuinstancyjnie.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozstrzyganie sporów między członkami;
2) podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę Automobilklubu.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do składu odwoławczego Sądu, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie rozpatruje Sąd z pominięciem tych jego członków, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
5. Sąd Koleżeński orzeka w trzyosobowym składzie. Odwołanie rozpatruje w składzie nie mniejszym niż trzyosobowy. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. Orzeczenie Sądu jest obowiązujące od chwili jego wydania.
6. Szczegółowy tryb postępowania oraz zakres rozpatrywanych spraw określa regulamin Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA
§35
1. Struktura organizacyjna Automobilklubu obejmuje:
1) władze;
2) jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd;
3) biuro.
2. Jednostki organizacyjne, np. komisje, koła, są powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Automobilklubu, zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających utworzenie tej jednostki, a w szczególności wskazanie celu statutowego Automobilklubu, dla realizacji którego jednostka ma być powołana.
3. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje rada składająca się z nie więcej niż 7 członków, wybranych przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowanych przez Zarząd. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Kadencja rady jednostki organizacyjnej trwa równolegle z kadencją władz Automobilklubu, z tym że ustępująca rada jednostki organizacyjnej pełni swoją funkcję do czasu wyboru rady na następną kadencję, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia roku wyborczego.
5. Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy rady jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§36
1. Majątek Automobilklubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Automobilklubu składają się wpływy:
1) ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat uchwalonych przez Zarząd;
2) z dochodów z działalności gospodarczej;
3) z dotacji, darowizn, subwencji i zapisów oraz spadków;
4) z dochodów z własnej działalności statutowej;
5) z dochodów z majątku;
6) z ofiarności publicznej;
7) z lokat i obrotu papierami wartościowymi.
§37
Automobilklub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej, jaki zostanie osiągnięty, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§38
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Automobilklubu, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i członka Zarządu, a w razie jego nieobecności – wiceprezesa i członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE AUTOMOBILKLUBU
§39
Zmiany statutu Automobilklubu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§40
1. Rozwiązanie Automobilklubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Automobilklubu powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.

Statut Automobilklubu Polski

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button