Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< maj 2024 >>
pwścpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imprezy

1 lutego 2024

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców

 REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTOMOBILKLUBU POLSKI

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Polski i obowiązuje
od 01.02.2024r.

Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

OBOWIĄZKI OŚRODKA
Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii A, A1, A2, B, B+E, C, C+E, D.

OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych w postaci wykładów stacjonarnych, jednorazowo zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej (jeśli są wymagane) oraz odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych.

Kursantom, którzy nie chcą/nie mogą uczestniczyć w wykładach stacjonarnych, OSK może udostępnić dostęp do platformy e-learningowej na 90 dni w celu samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego w WORD. W takim przypadku przed przystąpieniem do zajęć praktycznych wymagane będzie uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.
Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia dostępu do platformy o 4 tygodnie w cenie 50 zł.

Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii (dotyczy tylko kursantów wykładowych) oraz z praktyki. Pierwsze podejście do ww. egzaminów oferujemy w cenie kursu.
Każde kolejne jest płatne:
– egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);
– egzamin teoretyczny – 40 zł.

PKK kursanta jest aktualizowane i zwalniane przez OSK w ciągu 72 godzin od momentu ukończenia wszystkich wymaganych dla danej kategorii godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, uzyskania pozytywnych wyników z egzaminów wewnętrznych i otrzymania od instruktora prowadzącego wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.

OBOWIĄZKI KURSANTA
Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem druku on-line, umieszczonego na stronie Automobilklubu Polski lub wypełnienia odręcznie formularza zgłoszeniowego w biurze OSK. Ma również obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę oraz uiszczenia wpłaty w wysokości co najmniej 50% ceny kursu przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica (druk do pobrania ze strony lub dostępny w biurze OSK).

Kursant ma obowiązek ukończenia kursu w terminie 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, tj. pierwszego wpisu w karcie szkolenia. W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo do skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Każdy Kursant ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 80% zajęć teoretycznych.

Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które wchodzą w zakres szkolenia podczas jednego z zaplanowanych w ramach kursu wykładów.
W przypadku, gdy kursant nie mógł pojawić się w wyznaczonym terminie, obowiązuje go wcześniejsza rejestracja telefoniczna na kolejne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Informacja o terminach zajęć jest podawana na bieżąco na stronie internetowej OSK lub dostępna pod numerami telefonów biura w godzinach jego urzędowania. Zajęcia te organizujemy 2-3 razy w miesiącu.
Nieobecność na zajęciach w potwierdzonym terminie będzie skutkowała koniecznością wniesienia opłaty za kolejne w wysokości 55 złotych, chyba że kursant zgłosi niemożność wzięcia udziału najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem szkolenia.

Kursant ma obowiązek zaliczenia wszystkich godzin zajęć praktycznych w wyznaczonych terminach, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora.
Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:
– w przypadku kursu na prawo jazdy – obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających.
– w przypadku jazd doszkalających – brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.
Powyższe skutki finansowe nie będą wyciągane wobec kursantów, których nieobecność spowodowana była chorobą i przedłożyli oni kierownikowi OSK zaświadczenie lekarskie o swojej niedyspozycyjności do jazd.

Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminów wewnętrznych: teoretycznego (jeśli jest wymagany) oraz praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, instruktorem prowadzącym oraz biurem OSK.
W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny lub praktyczny, należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Niepoinformowanie skutkować będzie koniecznością zapłaty za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych w innym terminie w wysokości odpowiednio:
– za egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);
– za egzamin teoretyczny – 40 zł.

Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację szkolenia Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do biura OSK.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
Zmiana instruktora prowadzącego:
Kursant ma możliwość zmiany instruktora prowadzącego bez podawania przyczyny do czasu zrealizowania 14 godzin zajęć praktycznych. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku w formie pisemnej (może być mailowo na adres naukajazdy@automobilklubpolski.pl).
Wniosek złożony po 15 godzinie zrealizowanych jazd będzie wymagał:
– podania ważnej przyczyny chęci zmiany instruktora (np. długotrwała nieobecność instruktora spowodowana chorobą);
– rozpatrzenia przez Kierownika OSK;
– w przypadku pozytywnego rozpatrzenia – wniesienia opłaty w wysokości 140 zł z uwagi na konieczność obecności dwóch instruktorów podczas egzaminów wewnętrznych.

Zajęcia z użyciem symulatorów zderzenia i dachowania
Kursant ma możliwość wzięcia udziału w gratisowych zajęciach z użyciem symulatorów zderzenia i dachowania. Trwają one około godziny, a terminy podane są na stronie internetowej: www.automobilklubpolski.pl/kalendarz-osk-2/. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 510-630-730.

Płyta poślizgowa
Kursant ma możliwość zamiany 1 godziny jazdy w ruchu drogowym na godzinne zajęcia na płycie poślizgowej. Chęć skorzystania z tej opcji należy zgłosić do biura OSK najpóźniej przed 20-tą godziną jazd.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej zaś przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. W przypadku potrzeby rozłożenia płatności na więcej niż dwie raty należy skierować prośbę do biura OSK na adres mailowy: naukajazdy@automobilklubpolski.pl .

Opłatę za kurs można przelać na rachunek bankowy:
15 1160 2202 0000 0001 7910 7251
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa
w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz kategorię wybranego kursu.
Możliwa jest również płatność kartą lub gotówką w kasie Automobilklubu Polski (pokój 207, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU
Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Można jej dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.

W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

W przypadku uregulowania należności za kurs w wysokości 50% ceny, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

 

Regulamin OSK od 01.02.2024

Regulamin OSK od 01.02.2024

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button