Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< maj 2024 >>
pwścpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imprezy

6 lutego 2017

„Nawigacyjne Bemowo” – regulamin cyklu

 

 

1.    Organizator

Organizatorem cyklu imprez turystyczno-nawigacyjnych pn. „Nawigacyjne Bemowo” jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski.
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa
NIP: 527-010-50-71, e-mail: turystyka@automobilklubpolski.pl

2.    Cel cyklu

Celem cyklu imprez jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.
W sezonie 2017 zostanie rozegranych 7 rund cyklu „Nawigacyjne Bemowo”.
Imprezy (rundy) zaliczane do cyklu „Nawigacyjne Bemowo” w sezonie 2017:
1.    January 2017 – 5 lutego 2017 r.
2.    Zamieć 2017 – 19 lutego 2017 r.
3.    Rajd Pań 2017 – 11 marca  2017r.
4.    Piknik 2017 – 23 kwietnia 2017 r.
5.    Majówka 2017 – 20 maja 2017 r.
6.    Zabytkiem po Bemowie 2017 – 25 czerwca 2017 r.
7.    Jesienny Liść 2017 – 24 września 2017r.
Terminy rozgrywanych rund mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach terminów Organizator poinformuje odpowiednim komunikatem.

3.    Uczestnictwo

Uczestnikiem imprez należących do cyklu „Nawigacyjne Bemowo” jest załoga (kierowca i pilot), która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności (zgodnie z komunikatem organizatora/regulaminem uzupełniającym), w tym opłaty startowej.
Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

4.    Zgłoszenia i wpisowe

Załoga zgłaszająca się na konkretną imprezę (rundę) cyklu zobowiązana jest do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej imprezy, zgodnie z zaleceniami na niej zamieszczonymi oraz dokonania opłaty dopuszczającej do startu. W koszt opłaty startowej wchodzi kwota wpisowego, zapewniająca otrzymanie materiałów startowych oraz koszt cateringu.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do imprezy jest umieszczenie załogi na opublikowanych listach: zgłoszeń oraz startowej, na stronie internetowej imprezy, po zamknięciu 2. terminu zgłoszeń.

5.    Biuro rajdu

Do dnia poprzedzającego imprezę wszelkie pytania i prośby o informacje można przesyłać na adres: turystyka@automobilklubpolski.pl
Biuro Rajdu w dniu imprezy usytuowane będzie w siedzibie Automobilklubu Polski na ul. Powstańców Śląskich 127, chyba że na stronie internetowej imprezy zostanie podana inna lokalizacja.

6.    Program Imprezy i osoby funkcyjne

Ramowy program każdej imprezy cyklu „Nawigacyjne Bemowo” oraz osoby funkcyjne: Dyrektor Rajdu, Autor Trasy, Kierownik Prób SZ, Kierownik Komisji Obliczeń zostaną podane na stronie internetowej imprezy minimum na 2 tygodnie przed terminem jej rozpoczęcia.

7.    Punktacja i klasyfikacja w rundzie

Runda cyklu „Nawigacyjne Bemowo” może składać się z 2 do 4 odcinków.
Maksymalny limit spóźnień na odcinku wynosi 45 minut.
Łączny limit spóźnień w rundzie składającej się z 2 odcinków wynosi 60 minut.
Łączny limit spóźnień w rundzie składającej się z 3, 4 odcinków wynosi 90 minut.

1.    Za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na PKC :
•    od  1 ‐ 10 minut   ‐ 5 pkt
•    od 11 ‐ 45 minut   ‐ 10 pkt
•    Za przekroczenie limitu spóźnień na odcinku ‐ 10 000 pkt.
2.    Za niewłaściwy przejazd trasy stwierdzony przez:
•    brak wizy na PKP ‐ 100 pkt.
•    pobranie niewłaściwej wizy PKP ‐ 60 pkt.
3.    Za niewystartowanie do odcinka ‐ 80 000 pkt.
4.    Za błędne odpowiedzi w teście z BRD i pomocy przedmedycznej (max. 10 pytań) ‐ łącznie do ‐ 200 pkt.
W przypadku wszystkich niepoprawnych odpowiedzi lub nie przystąpienia do zadań z BRD i pomocy przedmedycznej ‐ 2 000 pkt. karnych.
5.    Za konkurencje dodatkowe ‐ max. do 100 pkt. za wszystkie konkurencje dodatkowe łącznie.
6.    Za braki lub błędne odpowiedzi z testu turystycznego (niezależnie od ilości pytań), łącznie do  ‐ 500 pkt.
7.    Za niestosowanie się do uwag organizatorów i sędziów, niesportowe zachowanie wobec współuczestników rajdu, zmianę pojazdu lub składu załogi ‐ dyskwalifikacja.
8.    Komunikowanie się załóg między sobą podczas trwania imprezy jest zabronione i podlega karze, którą nadaje jury.

Punktację prób sprawności kierowania pojazdem stanowi suma punktów wynikająca z czasu przejazdu próby zgodnie ze schematem, oraz punktów karnych za błędy popełnione w czasie wykonywania próby:
1.    za każde ukończone 0,1 sek. przejazdu próby ‐ 0, 1 punktu.
2.    za przewrócenie lub przesunięcie słupka poza jego obrys ‐ 5 pkt.
3.    za niewystartowanie do próby, błędne przejechanie próby, nieprawidłowe pokonanie próby ‐ „TARYFA” ‐ 200 pkt.
4.    za popełnienie FALSTARTU ‐ 5 pkt.
5.    przekroczenie linii „mety stop” ‐ 5 pkt.
6.    za każdą próbę, do której zawodnik nie wystartował zostanie naliczona „TARYFA” ‐ 200 pkt.
Kierowca, który uzyskał w swej kategorii najlepszy wynik otrzymuje 0 pkt. Pozostali, liczbę punktów odpowiadającą różnicy między uzyskanym wynikiem a najlepszym wynikiem, jednak nie więcej niż 200 pkt.

W poszczególnych rundach cyklu zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość pkt. karnych. W przypadku równej ilości pkt. decyduje lepszy wynik załogi – kolejno za: PKP-y, PKC, SZ. Punkty w klasyfikacji generalnej przypisane są oddzielnie kierowcy i pilotowi, którzy niezależnie mogą walczyć o nagrodę główną.

Do klasyfikacji generalnej cyklu uczestnicy imprezy /osobno kierowca i pilot/ otrzymują:
•    za I miejsce 100 pkt.
•    za II miejsce 97 pkt.
•    za III miejsce 95 pkt.
•    za IV miejsce 93 pkt.
•    za następne miejsca kolejno o 1 pkt. mniej.

8. Nagrody

Zwycięzcy rund cyklu otrzymują puchary (kierowca i pilot) za pierwsze trzy miejsca.
W rundach uczestnicy mogą być uhonorowani dodatkowymi nagrodami, w zależności od postanowień organizatora.
Zawodnik (kierowca/pilot) który uzyska największą liczbę punktów pucharowych z 6 z pośród 7 rund cyklu zdobywa Puchar Zdobywcy Cyklu „Nawigacyjne Bemowo”. Analogicznie przyznane zostają puchary za II i III miejsce w cyklu. W przypadku równej ilości punktów o miejscu w całym cyklu decydować będzie kolejno: ilość startów w rundach, ilość lepszych miejsc w rundach, lepszy wynik osiągnięty na próbach SZ.

Pośród zawodników, którzy wzięli udział (wystartowali) w 6 z 7 rund pucharowych zostanie rozlosowana nagroda główna. O nagrodzie głównej uczestnicy cyklu zostaną powiadomieni komunikatem organizatora.

9.    Jury

W skład jury każdej imprezy cyklu wchodzi dyrektor imprezy i dwóch przedstawicieli Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają protestom.

10.    Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.

KSPiT AP, Warszawa, 06.02.2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button